Oil spill EATER II (OSE ii)

Hvorfor rydde opp et oljesøl?

Først vil vi ta bakgrunnen for å benytte OSE II.

Hvorfor ønsker vi å fjerne et oljesøl? Det burde være åpnebart, men allikevel er det mange som sier fordi det lukter vondt, er klissete, stygt, dårlig for miljøet osv.
Grunnen til at du rydder opp i et oljesøl er for å redusere toksisitet/giftigheten i miljøet slik at enkeltcellede organismer kan leve. Hvis de kan leve, vil det ikke være noen negative effekter på menneskers helse.

Så grunnen til at et oljesøl må ryddes opp, er å redusere giftigheten i miljøet slik at det ikke vil ha noen negative effekter på levende organismer, dyr og mennesker.

Olje er giftig. Hva tror du vil skje når olje lekker ut?

Svar: Mikroorganismene vil dø.
Så hva kan gjøres for at mikroorganismer kan overleve? Bioremediering

Hva er bioremediering? 

Fra Oxford Dictionary 

bi·o·re·me·di·a·tion

noun: bioremediation; noun: bio-remediation

  1. the use of either naturally occurring or deliberately introduced microorganisms or other forms of life to consume and break down environmental pollutants, in order to clean up a polluted site.
  2. Oversatt til norsk: Bruk av enten naturlig forekommende eller bevisst introduserte mikroorganismer eller andre former for liv for å konsumere og bryte ned miljøgifter, for å rydde opp i et forurenset område

Moder Jord - Hvordan Bioremidiering forgår i naturen  

Vi ønsker først å forklare hva som skjer i naturen når en farlig materiale (hydrokarbon, les: olje) søles.

Det er et mylder av mikroorganismer overalt. Der utslippet kommer i direkte kontakt med mikroorganismene, dør de. De mikroorganismene som er proksimal til sølet, og ikke i direkte kontakt, reagerer på flere måter.

-         Først separerer de stedlige mikroorganismene seg langt nok unna for å beskytte seg selv fra utslippets giftighet.

-         For det andre frigjør mikroorganismene enzymer og biologiske overflateaktive stoffer for å angripe oljesølet.

-         For det tredje emulgerer og solubiliserer de biologiske overflateaktive stoffene utslippet. Hva dette betyr er, at biosurfaktanter vil bryte opp utslippet og dele utslippet i en håndterlig konsistens for den naturlige floraen av mikroorganismer.
Dette bryter også ned den molekylære strukturen til oljen, slik at oljen kan brukes som matkilde for mikroorganismene.

 

Enzymene danner deretter bindingssteder på det emulgerte eller oppløselige utslippet, og det er her stedlige mikroorganismer først vil feste seg og starte fordøyelsesprosessen.

For at denne prosessen skal skje, må det være store mengder stedlige mikroorganismer til å frigjøre nok enzymer, og overflateaktive midler. De stedlige mikroorganismene vil naturlig øke i antall, men ikke raskt nok til å håndtere store menneskeskapte oljesøl. Det er normalt en lang prosess for at mikroorganismene skal klimatisere seg til et utslipp, og slippe ut enzymer og overflateaktive stoffer.

 

Så en begrensende faktor fra naturens side er antallet mikroorganismer som er til stede og kan produsere samt frigjøre nok enzymer og overflateaktive stoffer for å sette i gang nedbrytningsprosessen.
Dette er hvorfor du hører forskere snakke om å tilføre næringsstoffer, for å sette i gang den raske veksten av stedlige mikroorganismer, slik at nok enzymer og biooverflateaktive stoffer kan frigjøres for å motvirke utslippet.

Imidlertid er næringsstoffer alene begrenset på grunn av konsentrasjon (vasket bort

eller fortynnet) og tiden det tar å vokse en stor populasjon av mikroorganismer.

 

Nedbrytning (detoksifisering) skjer i oljens molekylære struktur, og gjør den til en matkilde. Enzymer danner deretter bindingssteder, på det emulgerte eller solubiliserte utslippet. Det er her  mikroorganismene først vil feste seg og starte fordøyelsesprosessen.

 

Ville det ikke vært fint om det fantes en måte å etterligne naturens egen prossess, og samtidig fremskynde denne prosessen? Hva om vi kan redusere nedbrytningstiden fra måneder og år som naturen gjør på egen hånd, til dager og uker?


Hva skjer når det tilsettes OSE II.
 

OIL SPILL EATER II (OSE II) inneholder enzymene, biooverflateaktive stoffer, næringsstoffer og andre nødvendige bestanddeler for fullstendig livssyklus og biologisk nedbrytning.
Når OSE II påføres et oljesøl, er det ikke nødvendig å vente på at de proksimale stedlige mikroorgansimene slipper ut nok enzymer eller biologiske overflateaktive stoffer. De er allerede er tilgjengelige i OSE II.

Derfor, i det øyeblikket du bruker OSE II, er det nok biologisk overflateaktivt middel til å starte emuliserings- og solubiliseringsprosessen.


Umiddelbart etter påføring av OSE II.

Denne solubiliseringsprosessen tar vanligvis noen minutter avhengig av utslippets konsistens. Når de bio-overflateaktive stoffene gjør jobben sin, fester enzymene  seg til hydrokarbonstrukturer, og danner fordøyelseskanal bindingssteder. 
Når denne prosessen skjer, har flere ting skjedd:

1. Brannfaren har avtatt betydelig (ved lett antennlige hydrokarboner, eksempelvis bensin).

2. Giftigheten av utslippet reduseres raskt.

3. Lukten er nesten ikke eksisterende svært raskt.

4. Oljesølet vil ikke lenger feste seg til noe. 
5. OSE II får oljesølet til å flyte, OSE II vil forhindre at oljen synker. Visuelt kan det se ut som oljen disbergeres.
     virkeligheten er at olje med OSE II ligger i overflaten, men den vil ikke være skadelig for det levende liv, eller
     påføre dyreliv skader. Den vil heller ikke feste seg til noe.

 

Strandlinjen og havner

Hvis utslippet ikke har nådd en strandlinje før påføring av OSE II, men gjør det etter påføring, vil det gjøre at oljesølet ikke feste seg til sand, stein, tre, metall eller annen vegetasjon.

Hvis utslippet allerede har festet seg, vil OSE II så fort det har blitt påført, løfte utslippet fra sand, stein, tre, metall eller vegetasjon.

 

Ikke farlig for marint liv.

Utslippet er detoksifisert slik at stedlige (naturlige) mikroorganismene kan utnytte oljen som matkilde. Dette reduserer også toksisitet for marine levende organismer, fugler og dyreliv både i ferskt eller salty vann.

OSE II får oljen til å flyte på overflaten av vannet, noe som reduserer påvirkning på bunnlevende dyr/organismer samt de dyr/organismer som lever i vannfasen. OSE II forhindrer sekundær forurensning av vannsøylen eller tertiær forurensning på sjøbunnen av vannmassen knyttet til utslippsområdet.


Enkelt å overvåke (tyngre oljekomponenter og fri fase olje)

Oljesølet som holdes på overflaten vil gjøre det enkelt å overvåke samt gi god tilgang til oksygen.

 

Meget Effektivt

OSE II har et ekstremt effektivt næringssystem, som aktiveres når du blander OSE II med stedlig vann.  
Mens utslippet brytes ned, begynner de avgiftete lokale mikroorganismer (fra stedligi vann, som brukes til å blande OSE II ) raskt å kolonisere eller spre seg med vekst av store mengder, lokale mikroorganismer.

Rest produkt: H2O & CO2

Når stedlige mikroorgansimergår tom for OSE II’s lett tilgjengelige næringsstoffer begynner de å fortære den eneste matkilden som er igjen. Denne matkilden er detoksifiserte oljemolekyler fra oljesølet. Oljesølet fordøyes til karbondioksyd (CO2)  og vann (H2O).  
Du kan se mikroorganismene vokse på overflaten av utslippet (fri fase og tyngre komponenter).

Under laboratorietest, når du ser vannet i testkarr eller vannfasen blir grumsete, vet du at det bare er et spørsmål om tid før forurensningen er brutt ned til karbondioksyd (CO2) og vann (H2O).

 

Økonomisk gunstig

 I motsetning til mekanisk opprydding, som normalt renser rundt 20 % av oljensøle, vil OSE II bryte ned 100 % av et utslipp. Denne informasjonen er underbygget av EPAs liste over OSE II på National Contingency Plan, for oljesøl eller NCP-listen, som inneholder efficacy-testen utført for EPA ved LSU University.
Du kan se denne informasjonen på www.osei.us, klikk på «US EPA NCP LISTING OF OSE II» ikonet på venstre siden.

Dette vil koble deg til en side med EPAs informasjon med OSE II-oppføringen og annen informasjon.

 

Viktige godkjenninger i andre land

UK - OSE II er godkjent for bruk i UK på «Sea, beach and Rocky shore». UK approval#: ODA 241/2015. Godkjenningen er nylig fornyet og gylding frem til 2/10-2025. UK har sammen med Norge undetegnet OSPAR avtalen om samarbeid i Nordsjøen.

https://www.gov.uk/government/publications/approved-oil-spill-treatment-products/approved-oil-spill-treatment-products

 

Australia – godkjent for bruk på oljesøl.

https://www.amsa.gov.au/marine-environment/pollution-response/register-oil-spill-control-agents

 

New Zealand – OSE II kan brukes på oljesøl.

https://www.osei.us/wp-content/uploads/New-Zealand-determination-OSE-II-does-not-contain-hazardous-ingredients-7-30-12-1.pdf

 

For full oversikt, se fabrikantens liste.

https://www.osei.us/published 
OSE II kopierer naturens prosess nøyaktig, og den gjør det veldig raskt. OSE II inneholder ikke mikroorganismer! OSE II stimulerer lokale mikroorgansimer til å formere seg for så å fortære oljesølet.

OSE II forserer naturens egen metode til å bryte ned forurensningen.